EGZAMINY DELF

DELF diplôme d’études de langue française (dyplom ze znajomości języka francuskiego) to cztery odrębne egzaminy, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego. Każdy stanowi podstawę uzyskania osobnego dyplomu. Dyplomy te wydawane przez francuski MEN uznawane są na całym świecie i ważne bezterminowo.

Egzaminy DELF odpowiadają  4 poziomom Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego:

  • A1 (początkujący),

  • A2 (średnio zaawansowany niższy),

  • B1 (średnio zaawansowany wyższy),

  • B2 (zaawansowany). 

Istnieje specjalna wersja egzaminu dla dzieci i młodzieży.

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:

1.    rozumienie ze słuchu,

2.    wypowiedź ustna,

3.    rozumienie tekstu pisanego,

4.    wypowiedź pisemna.

Warunki zdawania egzaminu

Egzaminy DELF  zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych jak i zawodowych. Kandydat zdawać może nawet kilka egzaminów w trakcie jednej sesji.

 

Co daje nam zdanie DELF ? 

•    Świadczą one o ogólnej, niespecjalistycznej znajomości języka francuskiego.

•    Dyplom DELF A1, A2 i B1 stanowi przede wszystkim dodatkowy atut w CV 

•    Dyplom DELF B2 zwalnia ze wstępnych egzaminów językowych na francuskie uczelnie. Nauczycieli uprawnia on również do nauczania przedmiotów takich jak fizyka czy historia w klasach dwujęzycznych.